ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Klusbedrijf brabant b.v. hierna te noemen E.K. en opdrachtgever 1.Onder opdrachtgever wordt verstaan, degene die de opdracht heeft verstrekt; Klusbedrijf brabant b.v.  2.Alle betalingen dienen aan het hierboven in sub 1 vermelde kantooradres te geschieden. Artikel 2. 1.Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 2.De offertes zullen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever aan E.K. verstrekte tekeningen, dan wel op andere wijze door de opdrachtgever verstrekte gegevens. 3.Wanneer slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen en/of te leveren werk, modellen, tekeningen, omschrijvingen e.d. zijn overgelegd, is E.K. niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, wanneer mocht blijken dat het niet getoonde gedeelte van de opdracht meer werk en/of materialen zou vergen, dan waarop bij het calculeren van de prijs redelijkerwijs mocht worden gerekend. 4.Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, heeft E.K. het recht een vergoeding te berekenen voor de gemaakte kosten der calculatie. 5.Een opdracht bindt E.K. eerst nadat hij deze schriftelijk heeft bevestigd, dan wel wanneer hij met de uitvoering van de opdracht is begonnen. 6.Kennelijke vergissingen in de offerte van E.K. ontheffen deze van leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever alsdan rechten kan laten doen gelden op eventuele schadevergoeding. Artikel 3. Wijzigingen in de opdracht 1.Wijzigingen in een verstrekte opdracht, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, welke wijzigingen hogere kosten veroorzaken dan waarop bij het doen van de offerte kon worden gerekend, zullen aan de opdrachtgever extra worden berekend. Wijzigingen welke kostenbesparend uitvallen, zullen leiden tot een lager door opdrachtgever te betalen bedrag. 2.Verlangde wijzigingen moeten door opdrachtgever schriftelijk – tijdig worden ingediend. 3.Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht verlangd, kunnen tot het gevolg hebben dat een eventueel vastgelegde opleveringstermijn wordt overschreden, zonder dat alsdan de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding verkrijgt. 4.Wanneer wijzigingen mondeling zijn opgedragen, is de tenuitvoerlegging daarvan voor risico van de opdrachtgever. Artikel 4. Eigendommen van de opdrachtgever 1.Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die E.K. door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, zal E.K. dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt. 2.Onverminderd het in het vorig lid bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Wanneer hij dit risico gedekt wil zien, dient hij voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen. Artikel 5. Materialen, geleverd door de opdrachtgever 1.Wanneer de opdrachtgever aan E.K. materialen levert die nog verwerkt of bewerkt moeten worden, vervalt het eventuele uitschot tijdens ver- of bewerking. 2.Bij levering van materialen door de opdrachtgever worden verpakkingen, emballage e.d. eigendom van E.K. op het moment van levering. Artikel 6. Verzending van het uitgevoerde werk 1.Bij franco levering zal steeds voor de goedkoopste wijze van transport worden gekozen. De goederen worden vervoerd voor risico van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Artikel 7. Betalingen geschieden, zonder aftrek van enige korting, binnen 8 dagen na factuurdatum, waarna altijd 4% kredietbeperking in rekening worden gebracht 2. E.K.heeft het recht, gedurende het uitvoeren van de opdracht, tussentijdse nota’s te zenden voor aanvang der werkzaamheden een voorschot te declareren van maximaal 30% van het totaal te verwachten eindbedrag. Alle door E.K. gezonden tussentijdse nota’s, of voor- schotnota’s, dienen te worden voldaan conform het b bepaalde onderhet 1e lid van dit artikel. 3.E.K. is gerechtigd vóór, dan wel tijdens het uitvoeren van de opdracht voldoende zekerheid voor betaling te verlangen, en E.K. heeft het recht de uitvoering van de opdracht te staken, wanneer hem deze zekerheid niet wordt geboden. 4.Bij niet betaling door de opdrachtgever van een nota binnen 8 dagen na factuurdatum, komt E.K.een rentevergoeding toe van 5% per maand, te berekenen over het volledig openstaande bedrag. 5.Bij niet betaling van een nota binnen 30 dagen na factuurdatum, is E.K. gerechtigd derden met invordering van het verschuldigde te belasten. Alle inningkosten, zowel de gerechtelijke als wel de buitengerechtelijke, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden gefixeerd op minimaal 15% van het openstaande bedrag, dit met een minimum van € 85,00. Artikel 8. Retentierecht 1.Wanneer E.K. goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is E.K. gerechtigd deze goederen onder zich te houden, tot voldoening van alle kosten die E.K. heeft besteed ter uitvoering van opdracht v/d opdrachtgever heeft plaatsgevonden. Atikel 9. (Op)leveringstermijn De door E.K. met de opdrachtgever overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn door de opdrachtgever steeds als bij benadering en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Artikel 10. Annuleringen Indien de opdrachtgever een verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij aan E.K. verschuldigd alle door deze redelijkerwijs gemaakte onkosten, (kosten van voorbereiding, opslag e.d.) en bijaldien, wanneer E.K. dit wenst, van E.K. af te nemen alle goederen die E.K. voor de bewuste opdracht reeds besteld en ontvangen had. De opdrachtgever is bovendien gehouden alsdan aan E.K. de geleden winstderving vergoeden. Artikel 11. Afname 1.De opdrachtgever is verplicht de door E.K. uitgevoerde opdracht, terstond nadat E.K. de opdrachtgever er bericht van heeft gedaan dat de opdracht is uitgevoerd, in ontvangst te nemen. 2.Wanneer ten gevolge van het niet afnemen door de opdrachtgever van de gereed gekomen opdracht, de onderhavige goederen door E.K. moeten worden opgeslagen, dan komen de kosten van opslag voor rekening van de opdrachtgever. 3.Zodra de goederen ter afhaling gereed staan, heeft Klusbedrijf brabant b.v. recht op betaling, (of reeds eerder wanneer tussentijdse nota’s zijn gezonden) waarbij E.K. zich het recht van retentie zoals beschreven onder artikel 8, voorbehoudt. Artikel 12. Termijn voor reclameren 1.Eventuele reclames dienen schriftelijk te geschieden, binnen 8 dagen na ontvangst van de nota, dan wel binnen 14 dagen nadat E.K. de werkzaamheden bij de opdrachtgever heeft beëindigd. 2.De termijn van reclameren zal voor de opdrachtgever niet bindend zijn, indien die termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft. 3.Eventuele reclames zullen alleen gelden voor mankementen aan de door E.K. geleverde installaties, goederen, en/of werkzaamheden. De opdrachtgever vrijwaart E.K.voor eventuele gevolgschaden. 4.E.K. heeft het recht voor ondeugdelijk werk goed werk in de plaats te leveren, en de opdrachtgever verplicht zich E.K. hiervoor een redelijke termijn te gunnen. 5.E.K. is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in modellen, tekeningen en/of materialen, welk hem door de opdrachtgever zijn verstrekt. 6.Gebreken en/of reclames, gebaseerd op een deel van het uitgevoerde werk, dan wel op een deel van de geleverde goederen, geven de opdrachtgever niet het recht de geheel verrichte werkzaamheden af te keuren, dan wel en/of alle goederen af te keuren. De reclame zal zich bij een dergelijke calamiteit beperken tot dat deel waarop de reclame betrekking heeft. 7.Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte e.d. geven geen reden tot afkeuring. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door E.K. geleverde artikelen/goederen, geven geen reden tot afkeuring. 8.Bij niet tijdig ingediende reclame vervalt het recht op garantie zoals omschreven in Artikel 13 van deze voorwaarden. 9.Reclames schorten eventuele verplichtingen van de opdrachtgever aan E.K. niet op. Geldvorderingen van E.K. op de opdrachtgever mogen niet door reclames worden gecompenseerd. 10.De aansprakelijkheid van E.K. gaat nimmer verder en zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat in voorkomende gevallen door de verzekering van E.K. wordt uitgekeerd Garanties 1.E.K. garandeert de aan hem opgedragen werkzaamheden te zullen uitvoeren op die wijze dat aan het eindproduct de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid en betrouwbaarheid mogen worden gesteld, één en ander conform de geldende voorschriften. Op door E.K. (door)geleverde goederen, artikelen, installaties, machines, e.d. geeft E.K. aan de opdrachtgever dezelfde garantie welke E.K. zelf ontvangt van zijn (toe)leveranciers. 3.Om aanspraken op garantie niet te verliezen, dient de opdrachtgever tijdig en conform het gestelde in artikel 12 van deze voorwaarden te reclameren. Eigendomsvoorbehoud 1.Alle goederen, materialen, onderdelen etc. blijven eigendom van E.K., totdat algehele voldoening door de opdrachtgever heeft plaatsgevonden. 2.De opdrachtgever verplicht zich, wanneer op nog niet betaalde goederen geleverd door E.K., beslag wordt gelegd, de bev ambtenaar v/h eigendomsvoorbehoud van E.K.in kennis te stellen. Artikel 15. Sloopwerkzaamheden Wanneer E.K. in het kader van een opdracht een oude installatie en/of onderdelen daarvan, gebouwen of delen daarvan dient te slopen en/of te verwijderen, vervallen deze zaken aan E.K.. Stortingskosten van installaties, onderdelen daarvan en/of gesloopte bouwmaterialen komen altijd voor rekening van de opdrachtgever. Artikel 16. Prijswijzigingen Bij stijging of daling der prijzen van installaties, onderdelen etc., welke voor de uitvoering ener opdracht benodigd zijn, veranderingen van lonen en/of werkgeverslasten, ernstige wijzigingen in de valuta-verhoudingen, fiscale wijzigingen e.d., welke zich voordoen na aanvaarding door E.K.een opdracht tegen een vooraf vastgestelde prijs, is E.K. gerechtigd de overeengekomen prijs met inachtneming van de wett bepaling dienovereenkomstig te verhogen of te verlagen. 7. Overmacht 1.Storingen in het bedrijf van E.K. tengevolge van overmacht, (als zodanig zullen o.a. gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en/of andere stremmingen in het verkeer, stagnatie of stopzetting van de leveringen van noodzakelijke onderdelen of gehele installaties e.d., waardoor de normale bedrijfsgang wordt gestoord en/of onmogelijk wordt gemaakt) ontslaan E.K. redelijkerwijs van het nakomen van de overeengekomen (op)leveringstermijn, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interest e.d. kan laten doen gelden. 2.In geval van overmacht zal E.K. hiervan onverwijld melding doen aan de opdrachtgever, waarna de opdrachtgever na ontvangst van die mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht te annuleren, echter dit onder de verplichting van E.K. af te nemen en aan hem te vergoeden dat gedeelte van de opdracht dat E.K heeft uitgevoerd en/of waarvan hij de materialen reeds heeft ontvangen. Artikel 18. Auteursrechten etc. 1.Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij E.K. in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende. 2.Het auteursrecht van door E.K. ontworpen of anders tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, foto’s, modellen e.d. blijft bij E.K. berusten, ook wanneer de opdrachtgever er een opdracht op heeft geplaatst. 3.Als geen opdracht volgt op een besteld ontwerp, dan heeft E.K. het recht de ontwerpkosten te declareren, terwijl het verveelvoudiging- en reproductierecht bij E.K. blijft. BIJZONDERE VOORWAARDEN inzake de AANNEMING van WERKEN Artikel 19 1 .E.K. is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen, minderwerk zal in mindering op de opdracht / aanneemsom worden gebracht. 2.Als meerwerk wordt bepaald al datgene dat door E.K. op verzoek van de opdrachtgever, buiten datgene dat in de overeenkomst is overeengekomen, wordt of is uitgevoerd. 3.Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht zullen worden verrekend, evenals meeren/of minderwerk, ook indien zij niet schriftelijk zijn opgedragen. Artikel 20. 1.Alvorens de termijn, waarbinnen het werk tot stand dient te worden gebracht, aanvangt, dient E.K. van de opdracht- gever te hebben ontvangen: a. alle noodzakelijke gegevens betrekking hebbende op het werk, de bouwplaats en de werkomstandigheden, etc., b. de benodigde vergunningen ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen en de vrijwaringen voor E.K. jegens derden. 2.E.K. zal eerst met de aanvang der werkzaamheden aanvangen, wanneer de bereikbaarheid van de bouwplaats aanvaardbaar is, en er energie komend van openbare nutsbedrijven aanwezig is op de bouw-plaats. 3.De termijn van uitvoering en/of oplevering van een werk wordt verlengd met de tijd welke de opdrachtgever een opeisbare termijn, of een gedeelte daarvan, onbetaald laat. 4.De opleveringstermijn zal tevens wegens overmacht overschreden kunnen worden. Onder overmacht kan, buiten de in artikel 17 van deze voorwaarden genoemde zaken, tevens worden verstaan onwerkbare dagen ten gevolge van de weersomstandigheden. 5.Bij uitvoering van een werk in uurloon is de termijn, binnen welke het werk zal worden voltooid, slechts een raming. Voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit termijnoverschrijding, is E.K. nimmer aansprakelijk. Artikel 21. 1.De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden, welke niet tot het door E.K. aangenomen werk behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het aangenomen werk geen vertraging ondervindt. 2.De opdrachtgever dient op zijn kosten – zo de uitvoering van het werk zulks naar het oordeel van E.K. vergt te zorgen voor een behoorlijk gelegenheid voor aanvoer, opslag en of afvoer van materialen, werktuigen en/of grondstoffen. 3.De regeling van het werk geschiedt door E.K., tenzij zulks uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 4.Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen aan zich heeft voorbehouden, en/of op zich heeft genomen gedeelten van het werk zelf uit te voeren, is hij jegens E.K. aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen van niet tijdige aanvoer, niet tijdige uitvoering van de werkzaamheden en/of verstoring v/d werkzaamheden van E.K. Artikel 22. 1.De door E.K. voor het werk gebruikte materialen en/of grondstoffen zullen van de normaal gebruikelijke handelskwaliteit zijn. 2.Wanneer de opdrachtgever deze materialen en/of grondstoffen voor gebruik wil keuren op kwaliteit, dient deze keuring te geschieden direct na aankomst van deze zaken op de bouwplaats. Indien deze keuring alsdan niet geschiedt, wordt aangenomen dat de opdrachtgever de zaken heeft goedgekeurd. 3.Na verwerking van de materialen is geen reclame omtrent de kwaliteit meer mogelijk, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de verwerkte materialen niet de normale handels kwaliteit bezaten ten tijde van de verwerking. 4.De opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever. 5.Voor E.K. is een afkeuring van bouwstoffen voor derden eerst relevant, wanneer van deze derden een bepaalde deskundigheid mag worden verondersteld. Keuring in opdracht van de opdrachtgever dient derhalve bij voorkeur te geschieden door officieel erkende instanties zoals T.N.O. 6.Voor de door E.K. voor de uitvoering van het werk benodigde en aangeleverde materialen, grondstoffen, gereedschappen e.d., draagt de opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging, diefstal, brand, etc., vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd, en zulks gedurende de tijd, dat zij aldaar buiten de normale werktijden en derhalve zonder direct toezicht van E.K., verblijven. 7.De opdrachtgever is verplicht voor zijn rekening het werk, daaronder mede begrepen het gebouwde of te bouwen object waaraan het werk wordt uitgevoerd, te verzekeren tegen alle eventuele schaden. Artikel 23. E.K. is nimmer aansprakelijk voor immateriële schaden, bedrijfs- en/of stagnatieschaden. Eventuele schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomende gevallen uitkeert. Artikel 24. 1.Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop E.K. dit aan de opdrachtgever meedeelt, dan wel wanneer de opdrachtgever het in gebruik heeft genomen, of heeft laten nemen. 2.Gedurende 30 dagen na dit tijdstip kan de opdrachtgever verbeteringen verlangen van gebreken die aan schuld of nalatigheid van E.K. kunnen worden toegeschreven en voor zover deze duidelijk omschreven te zijner kennis zijn gebracht. 3Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze termijn automatisch verlengd indien stagnatie optreedt welke E.K. niet kan worden aangerekend, zoals overmacht en/of calamiteiten als omschreven in artikel 20 van deze voorwaarden. Artikel 25. Verrekening meer- en/of minderwerk. 1. Na oplevering van het werk dient E.K. de eindafrekening in. Deze omvat: a. de aanneemsom, b. de veranderingen ontstaan door meer- en/of minderwerk, c. veranderingen ontstaan ten gevolge van wettelijke bepalingen. 2.Betaling van de eindafrekening dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van deze bepalingen. 3.E.K. heeft het recht, indien het tijdens de bouw opgedragen meerwerk een bedrag € 250,00 te boven gaat, een tussentijdse nota m.b.t. het meerwerk te zenden, welke nota alsdan door de opdrachtgever ook apart dient te worden betaald. 4.Eventuele geschillen over het werk en/of de eindafrekening, schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. Artikel 26. E.K. is aansprakelijk voor schade aan het werk, hulpwerken, materiaal en materieel, voor zover deze schade is ontstaan door nalatigheid of verkeerde handelingen van hemzelf, zijn werknemers of van hen die door of vanwege E.K. zijn aangesteld. Alle andere eventuele schade is voor rekening van de opdrachtgever en geeft E.K. recht op schadevergoeding. Artikel 27. 1.Indien graafwerkzaamheden moeten worden verricht, is de opdrachtgever verplicht voor de aanvang van de werkzaamheden een duidelijke kaart aan E.K. te verstrekken, waarop alle ondergrondse leidingen en kabels staan aangegeven. Indien deze leidingen of kabels meer dan 50 centimeter verwijderd liggen van de plaats waarop deze volgens de tekening zouden moeten liggen, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade, eventueel door de graafwerkzaamheden aangebracht aan deze leidingen of kabels. 2.Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde tekening niet, dan wel niet tijdig aan E.K. wordt verstrekt, zal worden aangenomen dat zich in het terrein geen leidingen en/of kabels bevinden. Mocht deze veronderstelling niet juist blijken te zijn, en wordt er schade aangericht aan kabels en/of leidingen, dan is deze schade voor rekening van de opdrachtgever. 3.Indien deze ondergrondse leidingen en/of kabels extra kosten bij ontgraving met zich meebrengen, zijn deze kosten voor rekening van de opdrachtgever,en zal hiervoor een meerwerknota worden gezonden. Onder extra kosten worden onder meer verstaan: materialen en arbeid ter onderstutting, stellingen ter voorkoming van schade, wachttijden op opzichters, controleurs, beheerders van deze kabels leidingen, etc.. Artikel 28. Bij ieder geschil, ongeacht of het handelt over de uitvoering van de werkzaamheden, dan wel wanneer het een financieel geschil betreft, zal de zaak worden voorgelegd aan de naar de regelen der wet bevoegde rechter. Na ondertekening zijn, blijven deze algemene voorwaarden geldig tot wijziging. Voor akkoord opdrachtgever, Voor akkoord Klusbedrijf brabant b.v.